17 grudnia 2017 roku odbędzie się VI sesja trójstronna

Facebooktwitterpinterestmail

Przedstawiciele Parlamentu, Rady i Komisji Unii Europejskiej będą debatować nad rozwiązaniami najtrudniejszych problemów w pakiecie dotyczącym odpadów do 2030 roku. Tematem rozmów będą cele dotyczące recyklingu odpadów komunalnych i opakowań – jeden z najbardziej problematycznych elementów pakietu. Poruszona zostanie również kwestia składowania odpadów.

Podczas tegorocznych rozmów trójstronnych dyskusja będzie dotyczyła problemu obliczania wskaźnika recyklingu oraz liczenia odpadów uznanych za odpady komunalne w UEObecne zasady dopuszczają różne metody obliczania, co oznacza, że ​​stopy recyklingu są zwykle przeszacowane. Jednym z celów Pakietu Odpadów jest harmonizacja tych metod, ale to, w jaki sposób zostanie to zrealizowane – budzi kontrowersje. Rada zasugerowała wykorzystanie średnich współczynników strat podczas sortowania i przygotowywania, aby obliczyć ilość odpadów, która tak naprawdę kończy się recyklingiem – stanowisko to preferuje Komisja. Natomiast Parlament chce wykorzystać tylko jeden punkt obliczeniowy do wprowadzenia do końcowego procesu recyklingu. Zarówno Rada, jak i Parlament „naprawdę wzmocniły wniosek Komisji, który możemy jedynie poprzeć” – powiedziała  Sarah Nelen pełniąca funkcję administratora w Komisji Europejskiej.

Organizacje pozarządowe domagają się bardziej zdecydowanych działań dotyczących opakowań jednorazowego użytku, co stawia segmenty przemysłu tworzyw sztucznych w niekorzystnej sytuacji.

Oto kilka słów podsumowania, które możemy przeczytać w czasopiśmie Politico:

„Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie niektórych przepisów technicznych w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, głównym wniosku legislacyjnym Komisji Europejskiej w sprawie odpadów.

Osiągnięto porozumienie w sprawie operacji unieszkodliwiania, hierarchii odpadów oraz rozcieńczania i mieszania odpadów niebezpiecznych” – powiedział po trzeciej rundzie V edycji rozmów trójstronnych rzecznik estońskiej prezydencji w Radzie. Uzgodnione przepisy otwierają drogę ewentualnym przyszłym ograniczeniom niektórych rodzajów operacji unieszkodliwiania, takich jak uwolnienie do mórz lub trwałe składowanie podziemne. Określają również, w jaki sposób kraje UE powinny zapewnić ponowne wykorzystanie odpadów, a następnie ich utylizację i ostateczną likwidację, a także zasady dotyczące przetwarzania odpadów niebezpiecznych zmieszanych z innymi rodzajami odpadów.”
Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz