ARCHITEKTURA, URBANISTYKA

 • ANDRZEJ BARANOWSKI prof. dr hab. inż. arch.
  Działalność naukowa na Politechnice Gdańskiej: projektowanie środowiskowe, zrównoważony rozwój, rewitalizacja zdegradowanych struktur osadniczych. Jeden z założycieli Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE, prezes Okręgu 2 kadencje.  Obecnie Prezes Honorowy PKE OP.
 • ALEKSANDRA SAS-BOJARSKA prof.dr hab. inż. arch.
  Działalność naukowa na Politechnice Gdańskiej: rozwój zrównoważony miast, kształtowanie krajobrazu, oceny oddziaływania  na środowisko (OOŚ). Praca ekspercka: ekspertyzy i raporty w zakresie OOŚ, w tym autostrad, przepraw mostowych, elektrowni. Długoletni członek PKE.
 • FELIKS PANKAU  dr inż. arch.
  Praca: PG, rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie kształtowania struktur przestrzennych; członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów; trener, akredytowany doradca w Projekcie Gospodarki Przestrzennej Gmin Brytyjskiego Funduszu KNOW-HOW; uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. specjalizacja: planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rozwój regionalny i lokalny, organizacja i kształtowanie przestrzeni, gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska, samorządność terytorialna. Długoletni członek PKE.
 • TOMASZ ROZWADOWSKI dr inż. arch.
  Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG oraz nauczyciel Baltic University Programme w Uppsali.
  Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego OP i członek zarządu Arc-Peace International, organizacji zrzeszającej architektów i planistów na rzecz odpowiedzialnego rozwoju środowiska zbudowanego.  Współautor i uczestnik międzynarodowych projektów badawczych dotyczących równoważenia rozwoju obszarów miejskich. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką  partycypacji społecznej oraz zagadnieniami modelowania dynamiki struktur emergentnych i zjawiskiem samoorganizacji w urbanistyce.
 • JACEK LENDZION inż. arch.
  Praca: badania i planowanie zrównoważonego rozwoju regionów i gmin, efektywna oraz proekologiczna energetyka, zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami, odpadami, zielenią w strefach zurbanizowanych i nadmorskich, rozwiązywanie konfliktów związanych z lokalizacją kontrowersyjnych ekologicznie inwestycji. Członek-założyciel PKE OP, jeden z jego prezesów, działa też w Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku

BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA EKOLOGIA MORZA BAŁTYCKIEGO

 • IWONA PAWLICZKA dr biologii, ekologii ssaków morskich
  Praca: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, Kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry. Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia ssaków morskich.
 • JAN MARCIN WĘSŁAWSKI prof. dr hab. biol. ekologii morza
  Praca: Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Aktywny popularyzator nauki, szczególnie idei bioróżnorodności i wartości naturalnego środowiska. Interesuje się  zmianami klimatu, sieciami troficznymi, zarządzaniem zasobami morskimi, świadomością „ekologiczną” społeczeństwa. Pracownik naukowy IO PAN w Sopocie, ekolog morza, badacz Arktyki i strefy przybrzeżnej mórz. Ekspedycje morskie i polarne na Spitsbergen, Grenlandię, Ziemię Franciszka Józefa i do Kanady.
 • TYMON ZIELIŃSKI prof. dr hab. biol. ekologii morza Tymon Zieliński jest liderem zespołu Badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko profesora. Profesor Zieliński jest aktywnym badaczem, współautorem ponad 90 recenzowanych artykułów naukowych oraz blisko 200 wystąpień konferencyjnych. Od 2016 roku, Tymon Zieliński jest przedstawicielem Europy Środkowo-wschodniej w procesie przygotowania Raportu ONZ dotyczącego stanu mórz i oceanów.
  Tymon Zieliński bierze udział w wielu projektach badawczych i edukacyjnych, z zakresu badania procesów zachodzących w systemie ocean-atmosfera i dotyczących zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju. Tymon Zieliński, od początku swojej kariery zawodowej jest zaangażowany w działania organizacyjne i edukacyjne, zarówno w nauczaniu formalnym, jak i poza formalnym.
 • DANUTA GRODZICKA KOZAK mgr inż. mechanik,
  studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, inwestycji oraz auditingu ekologicznego. Praca: aktualnie w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1999-2017 Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a w latach 1991-1999 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Przez ponad 8 lat –  nauczyciel w Zespole Szkół Okrętowych “Conradinum”, współtwórca programu “Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej i Puckiej” , który doprowadził do otwarcia plaż /w rejonie woj. pomorskiego/ po okresie dewastacji lat 70 i 80 -tych. Zainteresowania: zarządzanie środowiskiem na obszarach przybrzeżnych, edukacja pozaszkolna, turystyka, tkactwo.
 • MICHAŁ SKÓRA dr Nauk o Ziemi w zakresie oceanologii
  Praca: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, Stacja Morska w Helu. Zainteresowania naukowe: chronione, rzadkie i obce gatunki ryb w morzu i na śródlądziu, ryby wędrowne, ochrona przyrody. Członek krajowych i międzynarodowych ciał doradczych i towarzystw naukowych. Wspiera merytorycznie organizacje pozarządowe w zakresie ochrony przyrody. Członek PKE.
 • TOMASZ WANDZEL dr nauk rolniczych ichtiolog
  Praca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
  Wcześniejsi pracodawcy: (1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,  (2) Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Kierownik Akwarium Gdyńskiego. (3) Instytut Ochrony Środowiska, Gdynia.
 • ANNA KALINOWSKA dr biologii
  Praca – Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.  Prowadzi cykliczne wykłady: wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, rozwój zrównoważony w teorii i praktyce, edukacja ekologiczna w Polsce i na świecie (treści, formy, organizacja, zarządzanie ochroną środowiska).
 • GRAŻYNA JAROMI WOLNIAKOWSKA mgr biologii,
  ichtiolog Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wieloletni koordynator projektów z edukacji ekologicznej. Specjalność: edukacja ekologiczna, zrównoważony rozwój. Konsultantka merytoryczna podręczników interaktywnych metod nauczania przyrody i edukacji w naturze. Długoletni członek PKE.
 • MATEUSZ CIECHANOWSKI dr biologii
  Praca: Uniwersytet Gdański. Zainteresowania: ekologia, zoogeografia, faunistyka nietoperzy (Chiroptera). Zajmuje się również ekologią i faunistyką innych ssaków i kompleksową inwentaryzacją oraz waloryzacją terenów chronionych, lub proponowanych do objęcia ochroną prawną. Adiunkt Wydziału Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii  Kręgowców, Pracowania Ekologii i Etologii Kręgowców.
 • MICHAŁ BULIŃSKI dr biologii
  Praca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. Specjalność: geobotanika, a głównie szata roślinna Pomorza Gdańskiego, a także ochrona przyrody i propagowanie wiedzy przyrodniczej. Współautor wykazu zagrożonych i ginących roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. Długoletni członek PKE, wykładowca Zielonej Akademii.

GOSPODARKA ODPADAMI

 • PAWEŁ GŁUSZYŃSKI mgr nauk społecznych
  Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów. Obecnie Zero Waste Europe. Ekspert  w międzynarodowych projektach realizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, Unię Europejską, Health Care Without Harm.
 • PIOTR BARCZAK mgr zarządzania przestrzennego i rozwoju regionalnego
  Policy Officer on Waste, European Environmental Bureau. Specjalność: wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym a także zmniejszenie i spowolnienie tego obiegu. Ściśle współpracuje z Zero Waste Europe, innymi organizacjami pozarządowymi, jak również z gminami, miastami i progresywnym przemysłem w temacie bardziej ambitnego podejścia do gospodarki odpadami.
 • PIOTR RYMAROWICZ mgr chemii
  Prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi w Oświęcimiu. Profil: ochrona środowiska. Wykształcenie: Wydział Chemii UJ; kurs ochrony środowiska w Szwecji; kurs zintegrowanej gospodarki odpadami; trening udział społeczny w podejmowaniu decyzji dot. Środowiska; szkolenia Centrum Edukacji Zarządzania Ochroną Środowiska nt. zagospodarowania odpadów komunalnych; czystej produkcji; kontaktów z mediami.
 • SABINA KOWALSKA mgr biologii
  Praca: działalność gospodarcza. Specjalistka w dziedzinie gospodarki komunalnej, w szczególności gospodarki odpadami. Od szeregu lat wspiera  gminy i podmioty gminne w przygotowaniu, wdrożeniu i rozliczeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek PKE OP.

CHEMIA, OOŚ

 • ANDRZEJ TYSZECKI dr inż.- doktorat z planowania przestrzennego
  Biuro projektowo-doradcze Eko-Konsult. Absolwent Wydziału Chemicznego PG i podyplomowego Studium Urbanistyki na Wydziale Architektury PG, Członek WKUA, TUP. Od 1990 roku członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Członek-założyciel, jeden z prezesów PKE OP.
 • EWA MARIA SIEDLECKA prof. dr hab. chemii
  Praca: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska, Pracownia Procesów Zaawansowanego Utlenienia. Zainteresowania naukowe: biologiczne oczyszczanie ścieków, usuwanie z wód mikro-zanieczyszczeń, stosowanie alternatywnych metod oczyszczania ścieków, fotokataliza, otrzymywanie fotokatalizatorów, elektrochemia. Kierownik Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania. Długoletni członek PKE. W latach 2011-2014 prezes PKE OWP.
 • JADWIGA KOPEĆ mgr inż. chemii
  Specjalność wyuczona – technologia leków, znajomość procesów chemicznych zachodzących w organizmie. Doświadczenie w pracy w przemyśle, w projektowaniu procesów i zabezpieczeń środowiska. Ekspert Ministra OŚZNiL w zakresie gospodarki odpadami. Doświadczenie w zarządzaniu ochroną środowiska w Gdańsku, w Związku Miast Polskich, Związku  Miast Bałtyckich, ICLEI – członek zarządu, członek komisji ds. adaptacji przepisów w zakresie ochrony środowiska krajów ubiegających się o przyjęcie do UE wraz z Polską do regulacji UE. Szczególne zainteresowania: wdrażanie zrównoważonego  rozwoju, planowanie przestrzenne w Pasie Nadmorskim, spalanie odpadów, a gospodarka w obiegu zamkniętym.
 • JERZY BŁAŻEJOWSKI prof. dr hab. inż. chemii
  Praca: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii. Praca naukowa – zagadnienia z zakresu chemii fizycznej, chemii teoretycznej, fotochemii i termochemii. Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Przewodniczył Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz radzie naukowej Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska. W 2014 za wybitne osiągnięcia prezydent  Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeden z grona prezesów Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE. Kierownik i wykładowca Studium Podyplomowego Zielonej Akademii.
 • MAREK BIZIUK prof. dr hab. inż. chemii
  Praca: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej, Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska. Tematyka naukowa: analityka zanieczyszczeń środowiska, wód powierzchniowych (w tym morskich) trwałymi  związkami organicznymi oraz metalami ciężkimi, występowania pestycydów w różnych elementach środowiska oraz oznaczaniu zanieczyszczeń żywności, szczególnie pochodzenia morskiego. Członek PKE OWP, wykładowca Zielonej Akademii.
 • PIOTR STEPNOWSKI prof. dr hab. chemii
  Praca: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Analizy Środowiska. Zainteresowania naukowe: chromatografia, analityka chemiczna mikro-zanieczyszczeń środowiska, ocena toksykologiczna związków chemicznych, analityka pozostałości antybiotyków i chemoterapeutyków w środowisku. Obecnie prorektor ds.nauki UG. Długoletni członek PKE, jeden z grona prezesów PKE OWP.
 • WALDEMAR WARDENCKI prof. dr hab. inż. chemii
  Praca: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej. Specjalizuje się m.in. w tematyce oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska i wybranych produktów żywności  (oleje jadalne, napoje spirytusowe, ekstrakty roślinne). Jest członkiem kilku komisji i organizacji zawodowych oraz ekspertem z zakresu chemii analitycznej i ochrony środowiska. Członek PKE  i wykładowca Zielonej Akademii.
 • WITOLD LEWANDOWSKI prof. dr hab. inż.  chemii
  Praca: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Aparatury i Maszynoznastwa Chemicznego.  Praca naukowa  z zakresu energetyki, gospodarki odpadami, wymiany ciepła, inżynierii chemicznej, termodynamiki, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii. Jeden z grona prezesów PKE OWP.
 • MARIA STANISZEWSKA mgr chemii
  Od 20 lat koordynator wielu projektów związanych z rolnictwem ekologicznym i jego produktami. Projekty: Dieta dla Czystego Bałtyku Gruntvig Programe, BERAS Implementation, Kampania Wyżywić Świat współpraca z partnerem francuskim (CFSI) n.t. wpływu konsumpcji europejskiej na życie mieszkańców Globalnego Południa. Laureatka nagrody Baltic Sea Fund (2006).  Obecnie prezes Zarządu Głównego PKE.

MEDYCYNA

 • JANUSZ WOJTACKI dr nauk medycznych
  Onkolog, radioterapeuta, specjalista I st. radioterapii onkologicznej w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej, związany od ponad 20 lat z ruchem hospicyjnym na Pomorzu, Laureat plebiscytu Gazety Wyborczej „Lekarz Roku 2013”. Członek PKE OP.
 • MAREK BUKOWSKI dr nauk medycznych
  Opiekun Muzeum GUMed, zainteresowany najnowszą historią nauki oraz zagadnieniami współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy różnymi gałęziami nauki, szczególnie nowoczesnym humanizmem opartym o nauki ścisłe.

POLITOLOGIA

 • BARBARA KIJEWSKA dr nauk politycznych
  Praca: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Badawcze zainteresowania skupia w obszarze komunikowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania politycznego i medialnego w zakresie środowiska przyrodniczego. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zaangażowana w działania promujące udział kobiet w polityce.
 • SYLWIA MROZOWSKA prof. dr hab. nauk politycznych
  Praca: Od 1996 roku jest zawodowo związana z Uniwersytetem Gdańskim. 29 kwietnia 2004 obroniła pracę doktorską Mechanizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej, 3 kwietnia 2017 habilitowała się na podstawie pracy zatytułowanej Formy działań politycznych (strategia, lobbing, partycypacja) w Unii Europejskiej. Studium przypadku polityki energetycznej . Pracowała w Elbląskiej Uczelni Humanistycznej i Ekonomicznej w Elblągu.

INNE

 • JOANNA MICHALSKA mgr sztuki
  Były kierownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Nauczyciel dyplomowany. Specjalność: zarządzanie zespołem, przygotowanie koncepcyjne projektów i działań edukacyjnych. Ukończone kursy: dla nauczycieli – komputerowe, zapobiegania uzależnieniom, psychologii, kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Obecnie Sekretarz PKE OP.
 • KATARZYNA GRECKA mgr inż. budownictwa
  Wiceprezes Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii SA. Zainteresowania: odnawialne źródła energii dotyczące wykorzystania biomasy na cele energetyczne, energetyki wiatrowej i energii słonecznej. Doradca energetyczny w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej i odnawialnych źródeł energii z wieloletnim doświadczeniem. Koordynator projektów międzynarodowych.
 • MARCIN STANISŁAW WILGA mgr inż. elektronik
  Były pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. ”Borsuk”- przyrodnik z zamiłowania. Jego specjalność to prelekcje o tematyce przyrodniczej w zakresie wiedzy o grzybach makroskopijnych Pomorza Gdańskiego, zajęcia przyrodnicze w terenie.
 • MICHAŁ KOCHAŃCZYK mgr ekonomii
  Podróżnik z Gdańska, z wykształcenia ekonomista i afrykanista. Alpinista, polarnik, żeglarz, kajakarz; Uczestnik i kierownik dwudziestu wypraw w góry całego świata. Członek PKE.
 • WOJCIECH SZYMALSKI dr geografii i studiów regionalnych
  Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie – pozarządowej organizacji typu think-tank powstałej z inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat –  na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Studia podyplomowe: w Saxion University w Deventer (Holandia), urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i w Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. Zainteresowania: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, transport, zapobieganie zmianom klimatycznym. Wiedzę i umiejętności wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych. Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.
 • ZBIGNIEW KARACZUN prof. SGGW, dr hab. inż.
  Praca – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzone przedmioty: ochrona środowiska, prawo i zarządzanie w ochronie środowiska, zarządzanie w ochronie środowiska, technologie zrównoważonego rozwoju, oceny oddziaływania na środowisko, seminarium inżynierskie. Działalność: prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, skarbnik Zarządu Głównego PKE, ekspert WG II Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zainteresowania badawcze: polityka ekologiczna, zarządzanie środowiskowe, zrównoważony rozwój terenów wiejskich, zarządzanie ochroną klimatu i adaptacja do zmian klimatu.
 • ZENON KRUCZYŃSKI
  Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
  Publicysta i aktywista ekologiczny. Autor książki “Farba znaczy krew”. Nauczyciel Mindfulness. Inicjator i współautor projektu “For Life” budującego siłę układu immunologicznego i odporność na choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory. Trener rozwoju osobistego. W latach 90-tych w publicznej służbie zdrowia prowadził grupy dla osób uzależnionych od alkoholu. Niezależny działacz na rzecz praw zwierząt. Mieszka w Białowieży. Członek PKE

EKSPERCI, KTÓRZY JUŻ OD NAS ODESZLI

 • Ś.P. KRZYSZTOF SKÓRA dr hab. biologii. Całe życie zawodowe wypełnił pracą na rzecz ochrony bałtyckiej flory i fauny. Człowiek z pasją, który jak nikt inny potrafił budować i propagować świadomość społeczną o konieczności ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Wybitny biolog i ekolog morza, świetny wykładowca. Założyciel i długoletni kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zasługą jest powrót fok na polskie brzegi Bałtyku, badania nad ginącą populacją morświna. W 2005 r. uhonorowany nagrodą Baltic SEA Fund. Stacja Morska na Helu nosi obecnie jego imię. Ekspert, doradca i przyjaciel Polskiego Klubu Ekologicznego. Wykładowca Zielonej Akademii PKE
 • Ś.P. STANISŁAW JUCHNOWICZ dr hab. inż. arch.
  Zasłużony urbanista z Krakowa. Szereg nagrodzonych konkursów urbanistyczno–architektonicznych, krajowych (projekty centrów miast Łodzi, Krakowa, Gdańska, Lublina, Chorzowa) i zagranicznych (projekty centrów miast w Nigerii (Gaya, Bici, Zaria, Gombi, Abudza). W 1976 r. – ekspert ONZ w Ibadanie. Jeden z założycieli PKE, a przez 2 kadencje (1964-1968 i 1983-1987) Prezes PKE, Obecnie Honorowy Prezes PKE.
 • Ś.P. JERZY WOJTKOWIAK   dr fizyki
  Były fizyk doświadczalny w zakresie fizyki atomowej (fizyka laserów i spektroskopii w strumieniu atomowym), autor patentów i dla równowagi prac z zakresu filozofii i nauk politycznych. Zainteresowania: niekonwencjonalne źródła energii, wpływ środowiska na zdrowie człowieka, społeczeństwo informacyjne. Długoletni członek PKE.