GRZYBY STOGÓW (GDAŃSK – WYSPA PORTOWA)

Marcin Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski</span<

Facebooktwitterpinterestmail

Ochrona środowiska przyrodniczego należy do ważnych gospodarczych dziedzin, nieodzo­wnych w szczególności podczas projekto­wania nowych inwestycji lokalizowanych w rzeczonym środowisku. Mając na uwadze rozbudowę Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. w Gdańsku, podjęto starania w celu poznania świata przyrody należą­cego do Wyspy Stogi. Lokalne władze samorządowe wraz z przyrodnikami, skupionymi w Polskim Klubie Ekologicznym (PKE) – Okręg Pomorski, nawiązali w tym celu współpracę z Kierownictwem Spółki.

W niniejszym artykule przedstawiamy obserwacje mykologiczne.

Większość grzybów tworzy mało trwałe owocniki, stąd wynika trudność w ich badaniu; trwałość niektórych owocników, np. z rodzaju Coprinus, Coprinellus i Coprinopsis obejmuje nawet zaledwie kilka-kilkanaście godzin. Owocniki pojawiają się niemal przez cały rok, bowiem niektóre gatunki owocnikują nawet w zimie, w trakcie odwilży. Niektóre grzyby należą do taksonów efemerycznych, które zaznaczają swoja obecność w środowisku wyłącznie w wyjąt­kowo sprzyjających warunkach pogodowych – długotrwałe wilgotne podłoże rozwoju (substrat) oraz słaby wiatr (Orłoś 1966). Jedynie u owocników w dobrej kondycji, nie za starych i nie za młodych, prawidłowo rozwiniętych, tj. wyrosłych podczas sprzyjających warunków pogodowych, można dobrze ocenić barwę i inne charakterystyczne cechy owoc­nika (są to cechy istotne przy oznaczaniu gatunku). Stąd dla dokładnego poznania bioty grzybów należy prowadzić ich obserwacje przez kilka-kilkanaście sezonów wegeta­cyjnych.

Od kilku lat występuje deficyt w opadach deszczu od maja do września. Niedobór wilgoci w podłożach (gleba, drewno itp.) stwierdzono już w latach 2015-2022 w trakcie badań terenowych na obszarze Pomorza Gdańskiego; susza ma tu już charakter wieloletni. Następstwem tego są nie­korzystne warunki rozwoju grzybni i rzadkie pojawia­nie się owocnikowania (większość bioty grzybów należy do organizmów higrofilnych).

Ryc. 1. Stogi. Obszar badań grzybów makroskopijnych (wielkoowocnikowych)
Ryc. 1. Stogi. Obszar badań grzybów makroskopijnych (wielkoowocnikowych)
Ryc. 2. Westerplatte. Obszar badań grzybów makroskopijnych (wielkoowocnikowych)
Ryc. 2. Westerplatte. Obszar badań grzybów makroskopijnych (wielkoowocnikowych)

Obszar badań to głównie plantacje drzew – sztuczne nasadzenia sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. Nieliczne miejsca zajmuje las naturalny, np. łęgi w rejonie Jezior Karasio­wych. Prócz sosny na obszarze badań występuje pospolicie brzoza brodawkowata Betula pendula, olsza czarna Alnus glutinosa i olsza szara Alnus incana, dąb szypułkowy Quercus robur, buk zwyczajny Fagus silvatica i inne. Gatunki te wchodzą z grzybami w związki symbiotyczne (mykoryza ektotroficzna).

Zwracano szczególną uwagę na gatunki najbardziej zagrożone (czyli tzw. szczególnej troski), uwzględnione w wykazie grzybów chronionych: pod ścisła ochroną i ochroną częściową (Rozpo­rządzenie 2014), oraz gatunki umieszczone na nadal aktualnej Czerwonej Liście Macromycetes (Wojewoda & Ławrynowicz 2006). W odrębnym raporcie podano położenie geograficzne dla tych zagrożonych gatunków (GPS).

Po otrzymaniu informacji, że gatunek rozpoznany mikroskopowo należy do grzybów pod ochroną prawną, fakt ten będzie zgłoszony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdań­sku, w celu uzyskania formalnej zgody na pobranie materiału.

***

Badania wcześniejsze w okresie od kwietnia roku 2022 do maja roku 2023 grzybów makrosko­pijnych wykazały obecność 176 gatunków: 12 Ascomycota i 164 Basidiomycota. Wśród gatunków specjalnej troski stwierdzono 3 wymierające – E, 3 narażone na wymarcie – V, 8 rzadkich – R i jeden o nieokreślonym statusie zagrożenia – I; jeden gatunek jest pod ochroną częściową (zob. Tabela 1).

Nie pobierano materiału do badań mikroskopowych.

Tab.1. Zestawienie gatunków grzybów wielkoowocnikowych na obszarze Górek Zachodnich
wraz z kategoriami zagrożenia: kwiecień 2022 – maj 2023 r.

Tab.1. Zestawienie gatunków grzybów wielkoowocnikowych na obszarze Górek Zachodnich wraz z kategoriami zagrożenia: kwiecień 2022 - maj 2023 r.

 

SZCZEGÓŁY Z BADAŃ W OKRESIE LIPIEC-LISTOPAD 2023 R.

Badania 2 lipca 2023 r.

Badania prowadzono w kolejnym okresie niedoboru wilgoci w podłożach rozwoju grzybów makros­kopijnych. Nieliczne opady deszczu nie zrekompensowały zjawiska suszy, stąd domi­nacja saproksylo­biontów – gatunków trwałych, związanych z martwym drewnem zapewnia­jącym większą wilgotność. Ograniczono obszar badań do lasów w Górkach Zachodnich. Stwierdzono 19 gatunków Macro­mycetes. Do Czerwonej Listy należą 3 gatunki Basidio­mycota należące do kategorii „rzadki” [R]. Jeden gatunek jest pod częściową ochroną – błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus – anamorfa.

        ASCOMYCOTA

Osutka sosny Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. – Micromycetes

        BASIDIOMYCOTA

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ­– [Chr. cz., R],

Czernidłak Coprinus sp. – młody nierozwinięty osobnik

Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy Porodaedalea pini (Brot.) Murrill – [R],

Guzoczyrka rokitnikowa, czyreń rokitnikowy Fomitiporia hippophaëicola (H. Jahn) Fiasson & Niemelä

Hełmówka Galerina sp.

Hubiak pospolity Fomes fomentarius (L.) Fr.

Kisielnica kędzierzawa Exidia nigricans Donk.

Lakownica spłaszczona Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

Łysostopek pospolity Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill

Łzawnik rozciekliwy Dacrymyces stillatus Nees

Niszczyk iglastodrzewny Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden

Pniarek brzozowy, białoporek brzozowy Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai

Rozszczepka pospolita Schizophyllum commune Fr.

Sromotnik smrodliwy Phallus impudicus L.

Szyszkówka tęporozwierkowa Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer

Twardoskórzak łuskowaty, twardziak łuskowaty Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns

Uszak bzowy Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.

Wrośniaczek sosnowy Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański – [R]

GATUNKI SZCZEGÓLNEJ TROSKI

Gatunki pod ochroną ścisłą

Nie odnotowano

Gatunki pod ochroną częściową

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ­– [Chr. cz., R]

Gatunki na Czerwonej Liście Macromycetes

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ­– [Chr. cz., R]

Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy Porodaedalea pini (Brot.) Murrill – [R]

Wrośniaczek sosnowy Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański – [R]

Badania 13 sierpnia  2023 r.

Badania zostały przeprowadzone w zespole drzewostanów wokół Pustego Stawu na Stogach. Stwier­dzono niski poziom wilgoci w podłożach i niewielką obfitość wśród owocników. Napotkano następu­jące gatunki Macromycetes:

        ASCOMYCOTA

Nie odnotowano

        BASIDIOMYCOTA

Białoporek brzozowy Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ­– [Chr. cz., R]

Borowik szlachetny Boletus edulis Bull.

Chrząstkoskórnik purpurowy Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

Drobnołuszczak jeleni Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.

Gmatwek dębowy Daedalea quercina (L.) Pers.

Gołąbek Russula sp.

Gołąbek fioletowonogi Russula violeipes Quél. – [R]

Grzybówka krwista Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm.

Hubiak pospolity Fomes fomentarius (L.) Fr.

Krowiak podwinięty Paxillus involutus (Batsch) Fr. s.l.

Lakówka pospolita Laccaria laccata (Scop.) Cooke

Łysak wspaniały Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton

Maślanka wiązkowa Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

Miękusz rabarbarowy Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.

Mleczaj dębowy Lactarius quietus (Fr.) Fr.

Mokronóżka bukowa Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer

Muchomor czerwieniejący Amanita rubescens Pers.

Muchomor plamisty Amanita pantherina (DC.) Krombh.

Muchomor rdzawobrązowy Amanita fulva Fr.

Napień omszony Oxyporus populinus (Schumach.) Donk

Niszczyk liściastodrzewny Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – [R]

Pięknoróg największy Calocera viscosa (Pers.) Fr.

Pniarek obrzeżony Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

Suchogrzybek złotopory, podgrzybek złotopory Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara

Tęgoskór brodawkowany Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.

Twardzioszek przydrożny Marasmius oreades (Bolton) Fr.

Żagwiak zmienny Cerioporius varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko

Stwierdzono występowanie 28 gatunków Basidiomycota. Nie odnotowano występowania gatunków Asco­mycota. Napień omszony Oxyporus populinus (Schumach.) Donk jest proponowany do umiesz­czenia na liście gatunków zagrożonych i wartych objęcia ochroną. Trzy gatunki są z Czerwonej Listy grzybów wielkoowocnikowych: R-3, jeden gatunek jest pod częściową ochroną; ich wykaz podano poniżej.

GATUNKI SZCZEGÓLNEJ TROSKI

Gatunki pod ochroną ścisłą

Nie odnotowano

Gatunki pod ochroną częściową

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ­– [Chr. cz., R]

Gatunki na Czerwonej Liście Macromycetes

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ­– [Chr. cz., R]

Gołąbek fioletowonogi Russula violeipes Quél. – [R]

Niszczyk liściastodrzewny Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – [R]

Badania 5 listopada  2023 r.

Badania przeprowadzono w korzystnych dla grzybów warunkach ich rozwoju: wilgotne podłoża, temperatura ok. 10 ͦ C. Stwierdzono dwa gatunki Ascomycota i 60 Basidiomycota. Tylko 5 gatunków należy do grzybów szczególnej troski: E-1, R-3, I-1 – zob. poniższy wykaz.

      ASCOMYCOTA

Galaretnica mięsista Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson – anamorfy

Łuszczeniec klonowy Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. – Micromycetes

     BASIDIOMYCOTA

Buławka rurkowata Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga – [R]

Chropiatka pospolita Thelephora terrestris Ehrh.

Chrząstkoskórnik purpurowy Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

Ciżmówka miękka Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude

Czernidłak gromadny Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange

Czubajka kania Macrolepiota procera (Scop.) Singer

Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy Porodaedalea pini (Brot.) Murrill

Drobnołuszczak jeleni Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.

Fałdówka kędzierzawa Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid – [R]

Gąska białobrunatna Tricholoma albobrunneum (Pers.: Fr.) P. Kumm

Gąska dachówkowata Tricholoma imbricatum (Fr.) P. Kumm.

Gąska ognista Tricholoma focale (Fr.) Ricken – [E] ,

Gąsówka rudawa Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini

Gnilica mózgowata Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst.

Gołąbek brudnożółty Russula ochroleuca Fr.

Gołąbek czerwonofioletowy, g. przydrożny Russula sardonia Fr.

Grzybówka cytrynowa Mycena epipterygia (Scop.) Gray

Grzybówka hełmiasta Mycena galericulata (Scop.) Gray

Grzybówka mleczajowa Mycena galopus (Pers.) P. Kumm.

Grzybówka rdzawoplamista Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm.

Hełmówka Galerina sp.,

Hełmówka mszarowa, h. rokietowa Galerina hypnorum (Schrank) Kühner

Hubiak pospolity Fomes fomentarius (L.) Fr.

Kisielnica kędzierzawa Exidia nigricans (With.) P. Roberts

Krowiak podwinięty Paxillus involutus (Batsch) Fr. s.l.

Kruchaweczka Psathyrella sp.

Kubecznik pospolity Crucibulum laeve (Huds.) Kambly

Lakówka pospolita Laccaria laccata (Scop.) Cooke

Lisówka pomarańczowa Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire

Łuskwiak Pholiota sp.

Łysak plamistoblaszkowy Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill

Łzawnik rozciekliwy Dacrymyces stillatus Nees

Maślak zwyczajny Suillus luteus (L.) Roussel

Maślanka wiązkowa Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

Mleczaj rudy Lactarius rufus (Scop.) Fr.

Mleczaj złocisty, podrydzyk ostry Lactarius chrysorrheus Fr.

Monetnica maślana Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox

Muchomor cytrynowy Amanita citrina Pers.

Muchomor czerwony Amanita muscaria (L.) Lam.

Muchomor narcyzowy Amanita gemmata (Fr.) Bertill.

Niszczyk iglastodrzewny Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden

Niszczyk liściastodrzewny Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – [R]

Opieńka północna Armillaria borealis Marxm. & Korhonen

Pieczarka Agaricus sp.

Pieniążniczka szyszkowa Baeospora myosura (Fr.) Singer

Pniarek brzozowy, białoporek brzozowy Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai

Purchawka fiolowata, czasznica workowata Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.

Rozszczepka pospolita Schizophyllum commune Fr.

Skórnik aksamitny Stereum subtomentosum Pouzar

Skórnik szorstki Stereum hirsutum (Willd.) Pers.

Spinka miodowa Rickenella mellea (Singer & Clémençon) Lamoure

Spinka pomarańczowa Rickenella fibula (Bull.) Raithelh.

Szaroporka odymiona Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst.

Szaroporka podpalana Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.

Trzęsak listkowaty Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes – [I]

Wrośniak różnobarwny Trametes versicolor (L.) Lloyd

Wrośniak szorstki Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd

Zasłonak purpurowoblaszkowy Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet

Ziarnówka ochrowożółta, z. mieniąca, Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod

Żylak promienisty Phlebia radiata Fr.

Gatunki szczególnej troski

Buławka rurkowata Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga – [R]

Fałdówka kędzierzawa Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid – [R]

Gąska ognista Tricholoma focale (Fr.) Ricken – [E]

Niszczyk liściastodrzewny Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – [R]

Trzęsak listkowaty Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes – [I]

 

ZESTAWIENIE BADAŃ W OKRESIE LIPIEC-LISTOPAD 2023 R.

Stwierdzono ogółem 3 gatunki Ascomycota i 91 Basidiomycota. Wśród nich 9 gatunków nale­ży do grzybów specjalnej troski: jeden jest pod ochroną częściową, jeden ma status E, 7 R i jeden o nieokreślonym zagrożeniu. Ich wykaz podano poniżej.

        ASCOMYCOTA

Osutka sosny Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. – Micromycetes

Galaretnica mięsista Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson – anamorfy

Łuszczeniec klonowy Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. – Micromycetes

        BASIDIOMYCOTA

Białoporek brzozowy Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ­– [Chr. cz., R]

Borowik szlachetny Boletus edulis Bull.

Buławka rurkowata Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga – [R]

Chropiatka pospolita Thelephora terrestris Ehrh.

Chrząstkoskórnik purpurowy Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

Ciżmówka miękka Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude

Czernidłak Coprinus sp. – młody nierozwinięty osobnik

Czernidłak gromadny Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange

Czubajka kania Macrolepiota procera (Scop.) Singer

Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy Porodaedalea pini (Brot.) Murrill

Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy Porodaedalea pini (Brot.) Murrill – [R]

Drobnołuszczak jeleni Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.

Fałdówka kędzierzawa Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid – [R]

Gąska białobrunatna Tricholoma albobrunneum (Pers.: Fr.) P. Kumm

Gąska dachówkowata Tricholoma imbricatum (Fr.) P. Kumm.

Gąska ognista Tricholoma focale (Fr.) Ricken – [E]

Gąsówka rudawa Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini

Gmatwek dębowy Daedalea quercina (L.) Pers.

Gnilica mózgowata Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst.

Gołąbek brudnożółty Russula ochroleuca Fr.

Gołąbek czerwonofioletowy, g. przydrożny Russula sardonia Fr.

Gołąbek fioletowonogi Russula violeipes Quél. – [R]

Gołąbek Russula sp.

Grzybówka cytrynowa Mycena epipterygia (Scop.) Gray

Grzybówka hełmiasta Mycena galericulata (Scop.) Gray

Grzybówka krwista Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm.

Grzybówka mleczajowa Mycena galopus (Pers.) P. Kumm.

Grzybówka rdzawoplamista Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm.

Guzoczyrka rokitnikowa, czyreń rokitnikowy Fomitiporia hippophaëicola (H. Jahn) Fiasson & Niemelä

Hełmówka Galerina sp.,

Hełmówka mszarowa, h. rokietowa Galerina hypnorum (Schrank) Kühner

Hubiak pospolity Fomes fomentarius (L.) Fr.

Kisielnica kędzierzawa Exidia nigricans (With.) P. Roberts

Krowiak podwinięty Paxillus involutus (Batsch) Fr. s.l.

Kruchaweczka Psathyrella sp.

Kubecznik pospolity Crucibulum laeve (Huds.) Kambly

Lakownica spłaszczona Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

Lakówka pospolita Laccaria laccata (Scop.) Cooke

Lisówka pomarańczowa Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire

Łuskwiak Pholiota sp.

Łysak plamistoblaszkowy Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill

Łysak wspaniały Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton

Łysostopek pospolity Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill

Łzawnik rozciekliwy Dacrymyces stillatus Nees

Maślak zwyczajny Suillus luteus (L.) Roussel

Maślanka wiązkowa Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

Miękusz rabarbarowy Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.

Mleczaj dębowy Lactarius quietus (Fr.) Fr.

Mleczaj rudy Lactarius rufus (Scop.) Fr.

Mleczaj złocisty, podrydzyk ostry Lactarius chrysorrheus Fr.

Mokronóżka bukowa Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer

Monetnica maślana Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox

Muchomor cytrynowy Amanita citrina Pers.

Muchomor czerwieniejący Amanita rubescens Pers.

Muchomor czerwony Amanita muscaria (L.) Lam.

Muchomor narcyzowy Amanita gemmata (Fr.) Bertill.

Muchomor plamisty Amanita pantherina (DC.) Krombh.

Muchomor rdzawobrązowy Amanita fulva Fr.

Napień omszony Oxyporus populinus (Schumach.) Donk

Niszczyk iglastodrzewny Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden

Niszczyk liściastodrzewny Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – [R]

Opieńka północna Armillaria borealis Marxm. & Korhonen

Pieczarka Agaricus sp.

Pieniążniczka szyszkowa Baeospora myosura (Fr.) Singer

Pięknoróg największy Calocera viscosa (Pers.) Fr.

Pniarek brzozowy, białoporek brzozowy Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai

Pniarek obrzeżony Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

Purchawka fiolowata, czasznica workowata Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.

Rozszczepka pospolita Schizophyllum commune Fr.

Skórnik aksamitny Stereum subtomentosum Pouzar

Skórnik szorstki Stereum hirsutum (Willd.) Pers.

Spinka miodowa Rickenella mellea (Singer & Clémençon) Lamoure

Spinka pomarańczowa Rickenella fibula (Bull.) Raithelh.

Sromotnik smrodliwy Phallus impudicus L.

Suchogrzybek złotopory, podgrzybek złotopory Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara

Szaroporka odymiona Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst.

Szaroporka podpalana Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.

Szyszkówka tęporozwierkowa Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer

Tęgoskór brodawkowany Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.

Trzęsak listkowaty Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes – [I]

Twardoskórzak łuskowaty, twardziak łuskowaty Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns

Twardzioszek przydrożny Marasmius oreades (Bolton) Fr.

Uszak bzowy Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.

Wrośniaczek sosnowy Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański – [R]

Wrośniak różnobarwny Trametes versicolor (L.) Lloyd

Wrośniak szorstki Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd

Zasłonak purpurowoblaszkowy Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet

Ziarnówka ochrowożółta, z. mieniąca, Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod

Żagwiak zmienny Cerioporius varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko

Żylak promienisty Phlebia radiata Fr.

Nie pobierano materiału do badań mikroskopowych.

GATUNKI SZCZEGÓLNEJ TROSKI

Gatunki pod ochroną ścisłą

Nie odnotowano

Gatunki pod ochroną częściową

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát

Gatunki na Czerwonej Liście Macromycetes

Błyskoporek podkorowy f. anamorficzna Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát – [R]

Buławka rurkowata Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga – [R]

Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy Porodaedalea pini (Brot.) Murrill – [R]

Fałdówka kędzierzawa Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid – [R]

Gąska ognista Tricholoma focale (Fr.) Ricken – [E]

Gołąbek fioletowonogi Russula violeipes Quél. – [R]

Niszczyk liściastodrzewny Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – [R]

Trzęsak listkowaty Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes – [I]

Wrośniaczek sosnowy Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański – [R]

Tab.2. Zestawienie liczby gatunków grzybów wielkoowocnikowych na obszarze Wyspy Stogi z  badań w 2023 r. (lipiec-listopad) z podziałem na kategorie zagrożenia i status ochronny

WAŻNIEJSZA LITERATURA MYKOLOGICZNA

  • Chmiel M.A. 2006. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Krytyczna lista wielko­owocnikowych grzybów workowych Polski. [W:] Mirek Z. (red.). Biodiversity of Poland, Vol. 8. Instytut Botaniki im. Szafera PAN, Kraków.
  • Hagara L. 2015. Ottova encyklopedie hub. Ottovo Nakladatelstvir. o., Praha, ss. 1153.
  • Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. L. 2020. Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego. Polska Akademia Nauk, Poznań.
  • Łakomy P., Kwaśna H. 2015. Atlas hub, Poradnik leśnika. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
  • Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M. 2008. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Wstępna lista grzybów mikroskopijnych Polski. [W:] Mirek Z. (red.). Biodiversity of Poland. 9. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy Sciences, Kraków.
  • Orłoś H. 1966. Grzyby leśne na tle środowiska. PWRiL, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408).
  • Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish larger Basidiomycetes, Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawowych Polski. [W:] Mirek (red.), Biodiversity of Poland, Vol. 7, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy Sciences, Kraków.
  • Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the macrofungi in Poland, Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [W:] Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plants and fungi in Poland, Czerwona lista roślin i grzybów Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy Sciences, Kraków: 53–70.

 

GALERIA FOTOGRAFII GRZYBÓW

Błyskoporek podkorowy, czaga (Inonotus obliquus), anamorfa – [R]
Gatunek pod częściową ochroną
Błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus) na olszy szarej Należy do grzybów leczniczych
Błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus) na olszy szarej
Należy do grzybów leczniczych

Niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme) – [R], na brzozie
Niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme) – [R], na brzozie
Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) – [R]
Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) – [R]
Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) – [R]
Czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) – [R]
Kruchaweczka piaskowa (Psathyrella ammophila) – [E] Wydma biała
Kruchaweczka piaskowa (Psathyrella ammophila) – [E]
Wydma biała
Lisówka blada (Hygrophoropsis macrospora) – [R]
Lisówka blada (Hygrophoropsis macrospora) – [R]
Korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) – [E]
Korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) – [E]

Facebooktwitterpinterestmail