Survival Natury

Ochrona różnorodności biologicznej Pasa Nadmorskiego</span<

Facebooktwitterpinterestmail

W oparciu o doświadczenia płynące z realizacji wcześniejszych projektów PKE OP planuje kompleksową i modelową współpracę ze społecznościami lokalnymi na rzecz edukacji ekologicznej i praktycznej dbałości o lokalną przyrodę rejonów Południowego Bałtyku. Wokół zadań projektu skupiani są specjaliści oraz różne grupy wiekowe mieszkańców, tak aby uzyskać kompleksowy efekt chronienia lokalnej bioróżnorodności, siedlisk przyrodniczych i krajobrazów typowych dla województwa pomorskiego. Istotne jest również uświadomienie roli zbiorników wodnych i terenów podmokłych w funkcjonowaniu terenów nadmorskich. Temu wszystkiemu i szeregowi innych działań służy projekt „Survival Natury – Ochrona różnorodności biologicznej Pasa Nadmorskiego” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • Kontynuowany jest monitoring środowiska przyrodniczego, w tym badanie jakości powierzchniowych zbiorników wodnych na Wyspie Stogi i w Parku Reagana. Badanie wody obejmuje po 2 pobory na każdym zbiorniku. Próbki za każdym razem zostaną poddane trzykrotnej analizie (utlenialność, PH, mętność, barwa, zapach, biogeny (azot, fosfor), HZ zawartość materii organicznej, obecność 6 metali ciężkich oraz mikroplastików). Efekty wykorzystane zostaną zarówno do stworzenia użytków ekologicznych jak i praktycznej edukacji ekologicznej mieszkańców i turystów.
 • Prowadzona jest inwentaryzacja porównawcza w Parku Reagana w stosunku do kompleksowych badań z roku 2010 przeprowadzonych przez PKE, w których wskazano szereg ciekawych i cennych przyrodniczo miejsc. Po latach pragniemy skupić się na niewielkim fragmencie Parku, który do dzisiaj jest stosunkowo mało zagospodarowany. W celu określenia jego wartości dokonywane są obserwacje przyrodnicze przez ornitologa, biologa, specjalistów od grzybów i owadów oraz zasobów wodnych.
 • Na podstawie inwentaryzacji określone będą miejsca wartościowe przyrodniczo na Wyspie Stogi i w Parku Reagana.
 • W oparciu o ubiegłoroczną inwentaryzację przyrodniczą wskazane zostanie miejsce warte ochrony na Stogach. Na podstawie Inwentaryzacji porównawczej w Parku Reagana podjęta zostanie decyzja dotycząca dodatkowej ochrony fragmentu terenu – stworzenia użytku ekologicznego.
 • Przygotowane i złożone do odpowiednich organów Miasta zostaną dokumentacje wniosków o utworzenie użytków ekologicznych.
 • PKE OP przygotowuje 6 warsztatów terenowych, które prowadzą przyrodnicy w celu zapoznania mieszkańców, a także turystów, ze stanem lokalnej przyrody. Zostaną one przeprowadzone latem
  i jesienią br.
 • Przygotowany również zostanie projekt merytoryczny i graficzny tablic informacyjnych, które zostaną posadowione w terenie, na Stogach i w Parku Reagana.
 • W celu popularyzacji wiedzy o lokalnej przyrodzie oraz zachęcenia nauczycieli do prowadzenia lekcji terenowych z dziećmi i młodzieżą opracowane zostaną nowe narzędzia edukacyjne – 4 scenariusze lekcji terenowych. Po jednym scenariuszu dla klas nauczania początkowego, dla klas V-VIII, dla liceum (profil biologiczno-chemiczny) oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania. Nawiązany zostanie kontakt z lokalnymi szkołami w celu zachęcenia do korzystania ze scenariuszy.
 • Projekt zakończy debata multidyscyplinarna poprowadzona z udziałem ekspertów różnych dziedzin (urbanista, architekt, socjolog, przyrodnik….). Będzie to wspólne z mieszkańcami, radnymi miasta i dzielnic tworzenie wizji przyszłości terenów nadmorskich. Po debacie powstanie artykuł zamieszczony na stronach www, informujący o jej efektach.
Facebooktwitterpinterestmail